Khối 1

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010.

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Học vần Học vần Tiếng Anh Mĩ thuật
2 Toán Học vần Học vần TC.NT Học vần
3 Học vần Toán Thể dục Học vần Học vần
4 Học vần Thủ công Toán Học vần TNXH
 
5 HĐTT Tiếng Anh HĐTT Toán TC.Thể dục
6 Đạo đức HĐTT TC.NT Âm nhạc HD học
7 HD Học HD Học HD Học HD học SH lớp

 

 

Thời Khoá Biểu  Lớp : 1A2

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010.

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Học vần Tiếng Anh Học vần
2 Toán HĐTT Học vần TC.NT Học vần
3 Học vần Học vần Toán Học vần Mĩ thuật
4 Học vần Học vần Thể dục Học vần TC.ThÓ dôc
 
5 HD Học Toán HĐTT Âm nhạc TNXH
6 Đạo đức Thủ công TC.NT Toán HD học
7 TC.NT HD Học HD Học HD học SH lớp

Thời khoá biểu Lớp 1A3

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần (TV)
2 Toán Học vần Học vần Học vần Học vần (TV)
3 Học vần Tiếng Anh Toán Tiếng Anh TNXH
4 Học vần HĐTT HD Học TC.NT Mĩ thuật
5          
6 HĐTT Toán HĐTT Toán HD học
7 Đạo đức Thủ công TC.NT HD học TC.Thể dục
8 HD Học HD Học Thể dục Âm nhạc SH Lớp

 

Thời Khoá Biểu Lớp : 1A4

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Học vần Học vần Âm nhạc TNXH
2 Toán Học vần TD Học vần Mĩ thuật
3 Học vần Tiếng Anh Học vần Học vần Học vần
4 Học vần HĐTT Toán Toán Học vần
5          
6 HĐTT Toán HĐTT Tiếng Anh HD học
7 Đạo đức Thủ công TC.NT TC.NT SH lớp
8 HD Học HD Học HD Học HD học TC.TD

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu

Charley Taylor Womens Jersey