Brett Hull Authentic Jersey   THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 | Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 1A1 – GVCN: Phạm Thị Hồng Hà

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
3 Học vần Toán Thể dục Toán Thể dục
4 Tiếng Anh Hướng dẫn học Toán Hướng dẫn học Toán
5 Hoạt động TT        
Nghỉ trưa
6 Mĩ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Thủ công
7 Đạo đức Tiếng Anh Hoạt động TT Âm nhạc Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học TNXH Hướng dẫn học Tiếng Anh Hướng dẫn học

LỚP 1A2 – GVCN: Vũ Thị Hằng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
3 Học vần T.Anh QT T.Anh QT Mĩ thuật Toán
4 Tiếng Anh T.Anh QT Thể dục Toán Thể dục
5 Hoạt động TT        
Nghỉ trưa
6 Đạo đức Toán Toán Âm nhạc Thủ công
7 Mĩ thuật TNXH Hoạt động TT Tiếng Anh Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 2A1 – GVCN: Bùi Thị Ngọc Bích – Đinh Phương Linh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Mĩ thuật Tiếng Anh Toán Tập làm văn
2 Thể dục Tập đọc Tiếng Anh Chính tả Tiếng Anh
3 Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán
4 Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu Thể dục Thủ công
5 Hoạt động TT        
Nghỉ trưa
6 Tập đọc Âm nhạc Đạo đức Kể chuyện Hoạt động TT
7 Tiếng Anh Chính tả Tập viết TNXH Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

LỚP 2A2 – GVCN: Vũ Thúy Hiền

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tập đọc Tiếng Anh QT Toán Tập làm văn
2 Toán Mĩ thuật Tiếng Anh QT Chính tả Tiếng Anh QT
3 Thể dục Toán Toán Thể dục Toán
4 Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu TNXH Thủ công
5 Hoạt động TT        
Nghỉ trưa
6 Tập đọc Chính tả Tập viết Tiếng Anh Hoạt động TT
7 Tiếng Anh Âm nhạc Đạo đức Kể chuyện Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 3A1 – GVCN: Phạm Thị Hay

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tập đọc Toán Toán Tập làm văn
2 Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu Thể dục Toán
3 Tập đọc KC Mĩ thuật Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh
4 Thể dục Toán Tiếng Anh Chính tả Tiếng Anh
5 Toán Tiếng Anh     Hoạt động TT
Nghỉ trưa
6 Tiếng Anh TNXH Đạo đức Thủ công Chính tả
7 Âm nhạc Tin học Tập viết TNXH Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

LỚP 3A2 – GVCN: Trương Thị Thanh Nhàn

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tập đọc Toán Thể dục Tập làm văn
2 Toán Toán LTVC Toán Toán
3 Tập đọc T.Anh T.Anh Chính tả Tiếng Anh QT
4 Tập đọc KC Mĩ thuật Tiếng Anh QT Tin học Tiếng Anh QT
5 Thể dục T.Anh     Hoạt động TT
Nghỉ trưa
6 Âm nhạc Tin học Tập viết TNXH Chính tả
7 Hướng dẫn học TNXH Đạo đức Thủ công Sinh hoạt lớp
8 Tiếng Anh Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 4A2 – GVCN: Lê Thị Cúc

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh QT Tập đọc Tin học Toán
2 Tập đọc Tiếng Anh Thể dục Toán Thể dục
3 T.Anh Toán Toán Tiếng Anh QT Kĩ thuật
4 Toán Luyện từ và câu Mĩ thuật Tiếng Anh QT Tiếng Anh
5 Khoa học Chính tả Tập làm văn Luyện từ và câu Tập làm văn
Nghỉ trưa
6 Đạo đức Kể chuyện Tiếng Anh Địa lí Khoa học
7 Tin học Lịch sử Âm nhạc HĐTT Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học

LỚP 4A1 – GVCN: Lê Thị Xuân

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Luyện từ và câu Thể dục Toán Thể dục
2 Tập đọc Toán       Tập đọc Tin học Toán
3 T.Anh Tiếng Anh Toán Luyện từ và câu Tập làm văn
4 Toán Tiếng Anh Tập làm văn Tiếng Anh Tiếng Anh
5 Khoa học Chính tả Mĩ thuật Hoạt động TT Khoa học
Nghỉ trưa
6 Tin học Lịch sử Âm nhạc Hướng dẫn học Hướng dẫn học
7 Đạo đức Kể chuyện Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh hoạt lớp
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Địa lí Kĩ thuật

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 5A1 – GVCN: Nguyễn Thị Lan

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Anh Âm nhạc
2 Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh Toán
3 Toán Toán Toán Toán Tin học
4 Khoa học Tin học Tập làm văn Luyện từ và câu Tập làm văn
5 Đạo đức Luyện từ và câu Tiếng Anh Hoạt động TT Khoa học
Nghỉ trưa
6 Tiếng Anh Chính tả Lịch sử Địa lí Hướng dẫn học
7 Thể dục Kĩ thuật Kể chuyện Thể dục Tiếng Anh
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Hướng dẫn học Sinh hoạt lớp

LỚP 5A2 – GVCN: Nguyễn Thị Thản

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Tiếng Anh QT Tập làm văn
2 T.Anh Tiếng Anh QT Mĩ thuật Tiếng Anh QT Âm nhạc
3 Tập đọc Luyện từ và câu Toán Toán Toán
4 Toán Toán Tập làm văn Luyện từ và câu Tin học
5 Đạo đức Tin học Lịch sử Hoạt động TT Tiếng Anh
Nghỉ trưa
6 Thể dục Kĩ thuật Kể chuyện Thể dục Hướng dẫn học
7 Khoa học Chính tả Hướng dẫn học Địa lí Khoa học
8 Hướng dẫn học Hướng dẫn học Tiếng Anh Hướng dẫn học Sinh hoạt lớp

LỚP 5A3 – GVCN: Vũ Thị Phương

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Luyện từ và câu Tập đọc Tiếng Anh Toán
2 T.Anh Tin học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
3 Tập đọc Toán Mĩ thuật Toán Tập làm văn
4 Toán Chính tả Tiếng Anh Luyện từ và câu Âm nhạc
5 Khoa học Kĩ thuật Tập làm văn Hoạt động TT Tin học
Nghỉ trưa
6 Đạo đức Tiếng Anh Lịch sử Địa lí Khoa học
7 Hướng dẫn học Tiếng Anh Kể chuyện Hướng dẫn học Hướng dẫn học
8 Thể dục Hướng dẫn học Hướng dẫn học Thể dục Sinh hoạt lớp

 

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu

Charley Taylor Womens Jersey